Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 (KVV)

Carnavalsvereniging


De vereniging wordt opgericht in de zomer van 19361)Via Limburg dd 20181121 pg 5 in café Rutten. Mede-oprichters zijn Joep Reinard, Martin Schings en Sjeng Stevens.

In hun eigen spelling schrijven zij Kirchröatsjer in plaats van de correcte spelling Kirchröadsjer, hetgeen eveneens geldt voor aan de vereniging gelieerde andere verenigingen, zoals Kirchröatsjer Meadsjer. De reden hiervan ligt in het feit dat de schrijfwijze van het Kerkraads dialect pas ver na de oprichting van de carnavalsvereniging is vastgelegd.

Het logo van de vereniging is ontworpen door Sjeng Stevens.

Chronologie


1936 – Voor de oprichtingsvergadering wordt een uitnodiging aan een aantal mensen verstuurd met de inhoud2)Via Limburg dd 20181121 pg 5:

“Ieischte Karnavals-verain Kirchroa, der 25 joelie 1936
Alaaf Kirchroa
Leve hear,
Hei mit lade wir uuch vrundlich in tsouw schtieftoengs versameleon van der Ieschte Karnevals Verain de jehauwe wéad e Mitwoch der 29 joeli 1936 um 8.30 oere in der saal van de Witvrauw Rutten oppenne Maat. Wir hoffen dat Uër op die Versammelung anweezend zalt ziee en verblieve mit ee kreftieg Kirchroa Alaaf!
Der vuurlaufige Road va Elf: Ger Frantzen Preziedent, Jos Nievelstein Abtelaan, Hub Vijgen Schriefveurer, Jos Ruyters Holsstraos, Leo Buck O.L.Vr.straos, Hub Scheeren Holsstraos, M. Everts Maat, P. Schings Einderstraos, Fritz Janssen Hoofstraos, Dr. V. Winters Bleijerheiderstraos, Frans Herpers Pieterstraos.”

1938 – Sinds dit jaar wordt de Vasteloavendstsiedónk uitgegeven.
1947 – Bij gelegenheid van het 11 jarig jubileum wordt in dit jaar de revue (reveu) georganiseerd3)De jesjiechte van d’r KVV,  pg 27.
1960 – Op 23 april bezoekt de gehele vereniging, Rodazangers, Buuttereedner, Sjtroasezenger, Sjevemeter Jonge, Wethouder W. Heyltjes Haarlem, waar zij in optocht door het centrum lopen. Daarna wordt door een aantal Haarlemgangers een sprookje opgevoerd.
1991 – Bij gelegenheid van het 5×11-jarig bestaansfeest wordt het boek Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, 5×11 joar uitgegeven.
2002 – Ter gelegenheid van het 6×11 jarig jubileum wordt de Sjiek en Sjtram Sjòw opgevoerd.
2009 – De carnavalsactiviteiten in 2009 vinden plaats in een feesttent op het Old Hickoryplein in verband met de renovatie van de Rodahal. Het paviljoen is geschikt voor 1500 zittende bezoekers.

 • lid van de Samenwerkende Limburgse Vasteloavendsverenigingen;
 • uitgever van de onderscheiding D’r Julde Kompel.

Voorzitters


 • 2003-0000 Walter Sterk (sinds 11 november 2003)
 • 1994-2003 H.J.M. van de Weijer (2 september – 0000)
 • 1986-1994 Sjef Duysens (28 april / 24 mei)
 • 0000-0000 H.J.M. van de Weijer
 • 1964-1982 Wiel Buck
 • 1961-1963 Jo Gerards

Programma


Foto: P. Trompetter 2017

 

Het jaarprogramma van deze vereniging ziet er als volgt uit:

 • Start carnavalsseizoen, Markt, 11 november
 • Sjlajerparade, Rodahal, eerstvolgende zaterdag
 • Prinseproklamatie op de Markt, begin januari
 • Galabal, Kasteel Erenstein, begin januari
 • Aanmelden optocht,  januari
 • Prinse-receptie, Rodahal, januari
 • Damezietsóng, Rodahal, februari
 • Presentatie Vasteloavendstsiedónk
 • Carnavalsconcert, Wijngracht Theater
 • Kingerzietsóng, Rodahal
 • Herrezietsóng, Rodahal
 • Auw Wieverbal, Kerkrade-Centrum
 • Vetdonnesjtiegzietsóng, Rodahal, carnavalsdonderdag
 • Ontvangst Blauw Sjuut, Markt, Carnvalsvrijdag, 18:11
 • Kinderoptocht, Kerkrade-Centrum, Carnavalszaterdag, 14:11
 • Aankleden Joep, Carnavalszaterdag, na de optocht
 • Jalazietsóng, Rodahal, Carnavalszaterdag, 20:11
 • Ontvangst Gemeentebestuur, Carnavalszondag
 • Kirchröatsjer Treff, Rodahal, Carnavalszondag, begin van de avond
 • Uitreiking Narrekap, Rodahal, Carnavalszondag, Later op de avond
 • Grote optocht, Kerkrade, Carnavalsmaandag, 13:11 later opm 11:11
 • Prinsenbal, Rodahal, Carnavalsmaandag, 17:11
 • Klonetrekke, Kerkrade-Centrum, Carnavalsdinsdag.
 • Aftreden Prins, Markt, Carnavalsdinsdag, 23:33

Organisatiedelen


36-er Regiment.
Het 36er Regiment begeleidt en beschermt de prins wanneer hij zich onder het volk begeeft.

Foto: Paul Deurenberg 2017

Prinsen

Onderstaand overzicht toont de prinsen van deze vereniging. Na het aftreden van de prins wordt deze opgenomen in de Prinseroad va Kirchroa4)http://www.prinseroad.nl. Deze Prinsenraad reikt elk jaar D’r Sjwatse Kater uit.
In de Vasteloavendstsiedónk van 2006 doet President Walter Sterk uit de doeken aan welke 11 punten een stadsprins moet voldoen:

 1. De functie is alleen maar mannen
 2. Hij moet ongetrouwd zijn
 3. Hij moet bekend zijn met verenigingen
 4. Hij is Kerkradenaar
 5. Hij is fit
 6. en ouder dan 25 jaar
 7. Hij is bekend met humor
 8. Hij moet om kunnen gaan met publiciteit
 9. Hij moet zich kunnen inleven
 10. Hij is een carnavalsgek
 11. Hij is een volhouder

Voorzitters van de Prinsenraad

Overzicht van (oud-) Prinsen


Dit overzicht staat, voorlopig zonder foto’s, op een aparte pagina: prinsengalerij-kvv-alaaf-kirchroa-1936

Jeugdprinsen

Een helaas (nog) niet volledig overzicht


2018 – Yoerie I Heijltjes van Basisschool De Blokkenberg
2017 – Ian I Essers van Basisschool De Steltloper
2016 – Noah I Vrinzen (Basisschool St. Ursula)
2015 –
2014 – Roel I Iding van Basisschool de Diabolo. Uitgeroepen op 9 januari 2015
2013 – Stan I
2013 – Joep I Prickartz (Basisschool De Blokkenberg)
2012 – Jelle I Creusen (Basisschool St. Ursula)
2011 – Robin I Hermans (Basisschool De Schatkist, locatie Nulland)
2010 – Tim I Hamers (Basisschool De Doorkijk)
2009 – Davy I
2008 –
2007 –
2006 –
2005 – Dylan I Lejeune
2004 –
2003 – Kevin I Starmans, Geproclameerd op donderdag 23 januari 2003.
2002 –
2001 – Thimo I, (Basisschool St. Lambertus)
2000 – Max I  Charlier (Basisschool St. Ursula), Bijzonder: in 2000 was ook Stadsprins Raoul I Deckers, Raoul als onderwijzer aan de Ursulaschool verbonden
1999 – Pim I Heckman, Basisschool De Doorkijk, Terwinselen
1998 – Bram I Krichelberg, Basisschool De Veldblom, Chevremont
1997 – Dave I Huntjens, Basisschool St. Ursula Holz
1996 – Danny I Krichel, Basisschool de Domaniale, Nulland
1995 – Ron I Swinckels, Basisschool De Blokkenberg, Chevremont
1994 – Sjon I Brander, Basisschool De Gracht, Gracht
1993 – Mark I Soutzen, Basisschool Bleijerheide, Bleijerheide
1992 – Bjorn I Hahnraths, Basisschool De Vierring, Holz
1991 –
1990 – Sven I Rutten, Basisschool Heilig Hart, Haanrade
1989 – Marcel I, De Zonschool, Chevremont
1988 – Armand I Kohnen, Basisschool Bleijerheide, Bleijerheide
1987 – Leo I van Wersch, Basisschool St. Ursula Holz
1986 – Marcus I Vijgen, Basisschool St. Barbara, Heilust
1985 – Axel I Beckers, Basisschool St. Lambertus, Kerkrade-Centrum
1984 – Peter II Hendriks, Basisschool De Vierring, Holz
1983 – Pascal I, Basisschool De Blijde Boodschap, Chevremont
1982 – Ricky I, Basisschool St. Petrus, Chevremont
1981 – Peter I, Basisschool St. Antonius, Nulland
1980 – Guillaume I Kobelé, Basisschool Bleijerheide, Bleijerheide
1979 – Jean I Vroemen, Jongensschool St. Tarcisius, Holz
1978 – Wino I Kockelkorn, Basisschool St. Ursula Holz
1977 – Jo I Bosch, Basisschool St. Jozef, Bleijerheide
1976 –
1975 –
1974 –
1973 –
1972 – Geert I Bemelmans, 1e jeugdprins Basisschool St. Lambertus

Fes en Tsog kommissioeën


Deze commissie organiseert op Carnavalszaterdag de Jeugd-optocht en op Carnavalsmaandag d’r Jroeëse Tsog.
Omdat carnaval in 2008 erg vroeg in het jaar valt zal, vanwege de lengte van de optocht, d’r Jroeëse Tsog al om 11.11 vertrekken in plaats van 13.11. Zo wordt voorkomen dat de laatste deelnemers in het donker op de markt aankomen. Ook wordt in dit jaar een televisieverslag gemaakt van de optocht. Dit gebeurde ook reeds twee keer eerder in vooralsnog onbekende jaren.
Vanwege de hoog oplopende kosten wordt voor de optocht van 2014 een eigen bijdrage van de optochtdeelnemers gevraagd. Met deze bijdrage worden leges, verkeersregelaars en voorzieningen bij het startpunt bekostigd.

Motto’s


1987 – Kirchroa sjpei-jelt ziech
1988 – Sjpas oane jrenze
1989 – Kirchroa sjleet de tsiem
1990 – Kirchroa sjpringt en zingt
1991 – Oes jidder hoes… d’r kloon eroes!!
1992 – Oes jidder hoes… d’r kloon eroes!!
1993 – Kirchroa sjteet óp d’r kop
1994 – Kirchroa sjtaats en sjtoots
1995 – Kirchroa holt vuur sjpas alles oes de kas
1996 – Drei daag lank jeet ’t rónk
1997 – Zoeë is Kirchroa, Kirchroa is ezoeë
1998 – Jek, jekker… Kirchroa!
1999 – Los koad aaf
2000 -Wietsieg en sjprietsieg junt vier wieër
2001 – Dat naast ós
2002 – E jewietter va sjpas
2003 – Kirchroa sjun wa?
2004 – E hats vuur vasteloavend
2005 – Kirchroa jieëft d’r toeën aa
2006 – Sjpas an de vruid
2007 – Vasteloavend tsezame
2008 – Óp jiddere ek inne vasteloavends jek
2009 – Mit de moezziek mit!
2010 – Vasteloavend blieft
2011 – Kirchroa, woa angesj…!
2012 – Kirchroa jieëft diech vlüejele
2013 – Kirchroa is vuur tse pütjse!
2014 – Kirchroa is e jeveul
2015 – Sjpas verbingt
2016 – Hei brent de lamp
2017 – Sjpas rejiert de welt!
2018 – Jiddere jek is angesj!
2019 – Sjiek en sjtam!
2020 – Kirchroa bluit va vräud!!!

Eretekens


Julde Kompel


Zie voor meer informatie en een lijst van gedecoreerden de aparte pagina: Julde Kompel

Narrekap


Zie voor informatie en een lijst van gedecoreerden de aparte pagina: Narrekap
De Gouden Narrenkap wordt uitgereikt door de Samenwirkende Limburgse Vasteloavendsvereniginge.

TriviaDe archieven worden vanaf 2017 beheerd door Pascal Hinzen.

Verder


Zie voor meer informatie: www.kvv1936.nl

Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 9 september 2021
463 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.