Post- en Telegraafkantoor

Kerkrade-Centrum


Voorgeschiedenis

Voor 1830 ressorteerde de postbezorging binnen de Gemeente Kerkrade onder het postkantoor van Maastricht. Maar van af 1 september 1850 behoorde Kerkrade postaal onder het nieuwe postkantoor van Heerlen.
Op het verzoek in 1864 van de Gemeenteraad van Kerkrade aan de Minister van Financiën om een hulpkantoor in Kerkrade te vestigen werd afwijzend beslist.

Eigen hulppostkantoor

In 1873 was het zover. Kerkrade kreeg een eigen hulppostkantoor. Het kantoor was op de Markt gevestigd, ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige pand Markt 53. Vermeldenswaardig is het feit dat men over een tweetal “naamstempels” beschikte: KERKRADE en KERKRAEDE.

Hulpkantoor wordt hoofdkantoor

In 1896 deelt het gemeentebestuur van Kerkrade aan de Inspecteur der Posterijen te Arnhem mee dat men bereid is een postkantoor te bouwen . Ook wordt meegedeeld dat men aan de voorwaarden voor de oprichting van een telegraafkantoor te Kerkrade zal voldoen.
Met ingang van 1 oktober 1897 wordt het hulpkantoor Kerkrade omgezet in een hoofdkantoor.
Schaesberg, Waubach en Eygelshoven ressorteren onder Kerkrade.
Dit pand wordt voor een bedrag van fl. 600 per jaar gedurende een termijn van 10 jaar gehuurd.

Eerste directeuren

De heer B. v.d. Linden wordt in 1897 benoemd tot directeur van dit eerste postkantoor te Kerkrade.
Hij zal in 1904 worden vervangen door de heer E.M.L. Gielen. Deze blijft echter maar korte tijd (tot 16 december 1904). Zijn opvolger is de heer A. Pisters. In 1907 wordt hij vervangen door de heer Kniphorst.

Rijkstelefoonkantoor

In 1899 werd op Rolduc een Rijkstelefoonkantoor geopend.

Tijdelijk perceel

Omdat men het niet eens werd over een verlenging van de huur voor de periode 1907 (einde oude huurcontract) en opening nieuwbouw postkantoor (1909) werd besloten het postkantoor tijdelijk te vestigen op de hoek O.L. Vrouwestraat-Hoofdstraat. Dit pand was geschikt om er de Posthulptelegraaf- en Rijkstelefoondienst in te huisvesten. Aangezien de ruimte echter te beperkt was om er ook de bestellerskamer in onder te brengen, werd ook het daarboven gelegen lokaal gehuurd. Voor de bewoners van de kom van Kerkrade was deze tijdelijke huisvesting, aangezien er in hun directe omgeving géén brievenbus was geplaatst, erg vervelend.

Bouwterrein

Er werden diverse bouwterreinen aangeboden. Als de meeste geschikte werden beschouwd
het terrein aan de Markt op enkele huizen afstand van het oude postkantoor. Dit was in het bezit van apotheker C. Ackens. De vraagprijs was echter veel te hoog. En een terrein, een boomgaard, in het bezit van de heer J. Chermin. Dit terrein had een voorkant van 30 m en was 132 diep. Aan de achterkant liep het perceel een beetje smal bij. Oppervlakte 37.20 are. De vraagprijs bedroeg fl. 50 per roede. Bij aankoop van hete hele terrein zou de vraagprijs verlaagd worden naar fl. 40 per roede.
(De roede was de gebruikte maat in Kerkrade. Een roede was 20.52 m2 ). Uiteindelijk werd na enige onderhandelingen een terrein ter grootte van 1.400 m2 gekocht voor fl. 3.000.
In december 1912 zal van het perceel een stuk grond van 207 m2 aan de Gemeente Kerkrade worden verkocht voor fl. 443,57. Dit stukje perceel zal worden gebruikt voor de aanleg van een nieuwe weg.

De bouw

Het ontwerp van het nieuwe postkantoor was van de architect en rijksbouwmeester Ir. D. Knuttel.
Na een tweetal ontwerpen en een derde gewijzigde versie, werd uiteindelijk het vierde voorstel goedgekeurd. De oorspronkelijke begroting bedroeg fl. 23.775. Daarbij werden nog kosten begroot voor extra kosten, werken in gewapend beton, rolluiken, kluisdeur, stenen muur om de tuin en het bestraten van de toegang tot de los- en laadplaats.
Het werk wordt gegund aan W. Seuren te Venlo voor fl. 20.259. De overige activiteiten worden aan diverse andere ondernemers uitbesteed.

Architectonisch

De architectuur van het gebouw is te rekenen tot de Overgangsstijl met mogelijke tendensen van Noord-Hollandse en Scandinavische bouwwijzen.
Het pand heeft voor Kerkrade zeldzaamheidswaarde omdat het qua uitstraling en materiaaltoepassing afwijkt van in deze regio gangbare bouwwijzen.

Opening

Op 28 september 1909 wordt het postkantoor aan de Hoofdstraat 16 officieel geopend. In de volksmond wordt het gebouw “Het Zwitsers landhuis” genoemd.

Postcheque- en Girodienst

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 31 december 1917 is van af 16 januari 1918 op alle kantoren deze dienst beschikbaar.

Uitbreiding postkantoor

In 1919 kwam men tot de conclusie dat het gebouw te klein was geworden. O.a. door een substantiële uitbreiding van het kantoorpersoneel.
De uitbreiding werd op 1 juli 1920 onderhands gegund aan de heer W. van Wersch te Bleijerheide voor het bedrag van fl. 50.191. Tijdens de verbouwing werd in juli 1922 toestemming gegeven om een riolering aan te leggen en het gebouw aan te sluiten op het gemeenteriool Kosten fl. 160.

Directeuren

In juli 1925 solliciteert directeur R.W. Langereis naar de functie van directeur te Heerlen. Aangezien hij de oudste sollicitant is, is zijn benoeming vrijwel zeker!
Zijn opvolger is de heer E. Fliek. Deze wordt op zijn beurt in september 1938 opgevolgd door
L. Schreurs.

Nieuwe verdeling hulpkantoren

Ingang 15 mei 1927 komen de hulpkantoren Spekholzerheide en Terwinselen onder kantoor Kerkrade. De hulpkantoren Eygelshoven, Haanrade, Nieuwenhagen, Schaesberg en Waubach vallen nu onder de verantwoording van het kantoor Heerlen.

Postzegelautomaten

In 1937 wordt vergunning verleend voor het aanbrengen van twee postzegelautomaten tegen de gevel van het postgebouw Hoofdstraat 16 te Kerkrade.

Beeltenis H.M. de Koningin

Op 11 november 1944 wordt de beeltenis van H.M. Koningin Wilhelmina weer opgesteld. Deze was op bevel van de Duitse bezetter in 1941 verwijderd.

Mijnschade

In het jaar 1950 wordt de eerste mijnschade geconstateerd aan het hoofdkantoor.

Nieuwe directeuren

Op 1 augustus 1961 wordt de heer J. van Vught benoemd tot opvolger van de heer E. Govaert.
Laatstgenoemde was de laatste 14 jaar directeur in Kerkrade. In oktober 1966 vindt de benoeming plaats van de heer G. Bos als directeur. Hij zal op 1 juni 1982 opgevolgd worden door de heer M. van Heugten. In 1984 wordt Drs. A. van Ommeren de nieuwe directeur.
Directeur Van Ommeren wordt opgevolgd door de heer H. Coenen. Op 1 maart 1991 wordt Ing. M. Adams benoemd tot directeur. Na een kort directeurschap krijgt Kerkrade de eerste vrouwelijke directeur: mevrouw J. Sohl.

Verbouwingen

In oktober 1964 wordt het postkantoor verbouwd voor ruim fl. 50.000.
In de Grupellostraat komt in februari 1966 een zelfbedieningsruimte. Hierin bevinden zich o.a. 140 postbussen, telefooncel, postzegelautomaten.
Op 8 januari 1988 heropent burgemeester Mr. J. Smeets het grondig verbouwde postkantoor.

Op zoek naar nieuwe locatie postkantoor

Aanvankelijk was het nieuwe postkantoor gepland in de grote centrumflat aan de Kerkraadse Markt. Een volgende optie was het voormalige politiebureau aan de Poststraat. Ook het slopen van het politiebureau en het op deze plek herbouwen van het postkantoor was een mogelijkheid. Daarna werden door de Gemeente Kerkrade een tweetal woningen in de Kloosterraderstraat tegenover het politiebureau gekocht. Dit met het doel op deze plek het nieuwe postkantoor te vestigen. Ook locaties aan de Wijngracht en in de Wijngrachtpassage waren als mogelijkheid bestudeerd.
Na vijf jaar werd in 1981 uiteindelijk besloten géén nieuw postkantoor in Kerkrade te bouwen.

Uiteindelijk werd het postkantoor Kerkrade definitief gesloten.

Gemeentelijk monument

In maart 2021 wijst de Gemeente Kerkrade  op advies van het Cuypersgenootschap het oude postkantoor aan als gemeentelijk monument. Er wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe bestemming.  Voor de Gemeente Kerkrade is van belang dat de historische voorgevel intact blijft.

Tekst: Ley Kerres

Locht


Op de Locht wordt op een vooralsnog onbekende datum een postbewaarcentrum geopend. Hier wordt door de diligence van Sittard naar Aken, de post afgegeven. De veldwachter neemt deze post dan mee naar de geadresseerde. Vanaf 1853 wordt de post vanuit Heerlen bezorgd. De introductie van standaard brievenbussen vindt plaats op 24 augustus 1850.

Kerkrade-West


Zie de betreffende pagina Postkantoor Kerkrade-West

Beitel


In 1984 wordt het voorsorteercentrum op het Industriegebied de Beitel geopend. Na een grondige renovatie wordt in 1988 het hoofdkantoor heropend.

Postkoor


Op 9 maart 1978 richt directeur G.N. Bos het Kerkraads Postkoor op. In eerste instantie treedt het koor alleen op tijdens bedrijfsactiviteiten, maar later wordt ook buiten het bedrijf opgetreden. In maart 2003 bestaat het koor 25 jaar.

Dirigenten


  • 1995-0000 Fer Heyendael
  • 1980-1995 J. Augenbroe
  • 1978-1980 J. Gouders
Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 23 juli 2021
144 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *