Jroeës dictee in 't Kirchröadsjer plat

Dit dictee wordt sinds 2006 een aantal keren in november georganiseerd door Boekhandel Deurenberg.
Het evenement wordt gehouden om het gebruik van het Kerkraads dialect te stimuleren. De presentatie is in handen van Marc Charlier. De samenstelling van de jury is vooralsnog onbekend.
Het dictee kent 2 moeilijkheidsgraden (in 2006, 3)):

 1. (2006) Voor mensen die weten dat er zoiets als een dialect is
 2. Voor mensen die denken dat ze het dialect al iets beheersen
 3. Voor mensen die weten dat het dialect geen geheimen voor hen heeft

De tekst voor de dictees wordt samengesteld door D’r Noaber.

2015

Het dictee wordt gehouden op 23 november van dat jaar.

2

 1. Wen iech inne vertsel dat iech i jen koel kauw jeleie han, jeleuft miech dat jinne.
 2. In d’r sjtreeb, woa vier ós moeëte óphaode woar ’t kauwer wie in ing diepvrieskis.
 3. Went me da ’t aafveurband nit an ’t lofe kroog, koeët me alling mar verzukke ziech werm tse razele.
 4. Döks klapperete de tseng zoeë hel dat me d’r abberhammer nit koeët hure lofe.
 5. Went vier aavónge tse wirke, moeët me ziech tse ieëtsj e laoch in d’r koal buttele, dat zoeë jroeës woar, dat me zelver dri passet.
 6. Went dan ’t band sjtil sjtong en me koeët nit wirke, koeët me doa i kroeffe en zoos me oes d’r durchtsóg.
 7. Joof ’t nog jet sjlimmeres wie in jen koel kauw lieje? Joa, went ’t diech doabij óch nog óp jen lief drüppet.
 8. Aaf en tsouw lofet diech e sjtröaltje d’r nak aaf of de ermslöcher en sjtevvele i.
 9. Lanksaam hole die wasserdiechte kloemmele die drüppele nit mieë en almieëlieg woeët me naas bis óp de hoed.
 10. Naas, naas woeët alles en me vólt ziech óp ’t letste wie jet wat ze oes de zouw jevisjd hauwe.

3

 • Matroeëze-antsugs-jer woar in de vóftsiejer- en zessiejerjoare de kommeliejoeënskleiaasj.
 • ’t Woeët kommeletseerd, en umdat ’t allemoal jet plötslieg woar en de fennegke nit doa woare um vöal behai tse maache, hool me ’t ainfach.
 • Die zint oes de famillieë effe-wiechtieg, mar kalle frantsüeziesj wie ing kouw latien.
 • Jewend wie ze woare mit hoeëgtsiette en anger feslieghete mit de vus ónger d’r dusj tse kómme, moeëte ze noen kaod sjnoeve en dat dong pieng.
 • Weë mit wool doeë aa peëdskuttele-rafe koeët ziech zoeë jet bijverdene, doamit me oes de köste koam.
 • Dat meëdsje jöng waal in ’t kloeëster woa tswaierlai sjong ónger je bed sjtunge.
 • Al weëds-te zoeë aod wie ing kouw, mit de moddersjproach liers-te nog ummer dertsouw.
 • Went in d’r jannewaar de mugke sjwerme, da kan me ziech in d’r meëts de oere werme.
 • Krieëmerwelsj, kröameler, kütte, bóffink, brieëm, ielties, kieëvere, frieëm, jeëljüetsj en bróchmiemmel zint wöad, die me allewiel nit mieë hüet.
 • Weë broecht nog kieësmüts-je, veervus-je, koarewoof, sjwoab, doal, tseltes, makai, akkersjtets-je, wiepsjtats, tanteknuppel of meersjwienke?

2008

Het dictee (dat nu wordt aangekondigd als Jroeës Diktee) wordt gehouden op maandag 17 november.

2

2007

Het dictee wordt op 12 november gehouden.

2

 1. ’t Woar kaod en doabij hauw deë erme sjelm döks ing drïp an de naas.
 2. An deë deuresjtroech hauw ze ziech heure versjaose triekko vliddieg jeroamd.
 3. De oge óp of angesj ’t potmannee, heesjt hei bij ós inne bekankde sjpróch.
 4. ’t is besjtimd de muite weëd e jód eugsje dróp tse hauwe, angesj jeet ’t mis.
 5. Häu iech ’t nit ezoeë jedoa, wuur ’t miech besjtimd óch jans angesj verjange.
 6. Bij de letste noveen is hei e bild verbrankd, wail ing keëts jet kót draa woar jezatsd.
 7. Doe móts diech jraad jet bekwieëme, ’t is de hüekste tsiet vuur d’r tsóg va haof.
 8. Sjapeng, blommekoeël, kuël, plantse en sjavouwe jehure allenäu bij de kappes famillieë.
 9. Bij ’t klone trekke veult aod en jónk ziech inne janse, en alle óngersjeed vilt ópins voet.
 10. Me kriet koa zin went die ziech ummer druvver blieve tellewelle of ’t jód jesjrëve is.

2006

Deze editie vindt plaats op 20 november in Loui’s aan de Markt.

1

 1. Va eeche en bukke zeëgt me breer vuur dure, meubele en jebunner.
 2. Onger de beum ligke eppel en biere; vier neume dat valobs.
 3. Moere, breedloof, kappes, küel en ullieg tselle vier bij ’t jreuns.
 4. Op dizze boerehof hilt me kui, peëd, verke, jete, sjöaf en honder.
 5. Kroats, meëlens, meusje en sjpeëte dat zunt allenäu vüejel.
 6. ’t Woar joebielejoem, en van de famillieë woare alle breur en sjwestere doa.
 7. Vier junt hei óp vakans mit vliejer, tsóg, bus of eje waan en hant da zemplieje täsje en kóffere bij ós.
 8. Dink an de fiejoer, wie bekankd jeet jiddes punke durch â’t munke, en angesj komt uur nog in ’t sjpetaal.
 9. Me hauw ’t flaich nit jedaad, mar ’t woar ing jouw sjtiemmoeng óp dat fes.
 10. Zaat noe nit dat uur üch an dat werk hei wus jesjind hat, den zoeë lestieg woar ’t nit.

2

 • Wie d’r opa d’r janse nommedaag in d’r jaad hauw jebutteld en óp heem aa wool joa, zoog heë dat d’r klinge al an ’t pöatsje óp hem sjtong tse wade.
 • Dat dong deë wie zoenne truie Emiel jiddes kier, den e wós, dat heë dan wie jewend e lekker eppelsje oes de mangel kroog.
 • ‘ Mensje broechet dan óch nit noa heem tse lofe, den e woeët bij d’r opa hingenóp de fiets heem aafjezatsd.
 • Vuur ’t Èse hoosj ’t da waal ummer ieësj óprümme, sjun henker wèsje en beëne alier de middaag woeët ópjedusjd.
 • ’t Woar inne jemekkelieje jas, den al wat de mam ‘m vuurzats oos heë, va sjlaat en sjpienaat, sjapeng en wölle boeëne bis kómpes of knöpjer.
 • E hauw evvel óch e jód kaoshoes, den de mam dong ziech ummer vöal muite en sjtong sjtondelank in kuche an de ferneus tse reure.
 • E hool va hatslieg en va zus, va tsoep, tsaus, jreuns, eëpel, vleesj en visj en óch ’t kumpsje boeddieng loos heë zich jód sjmaache.
 • Zieng eldere woare zier tsevreie, den d’r jong veuret zich in sjoeël jód óp, en in de vrij tsiet sjpieëlet heë mit nette vrunker.
 • E woar óch bij de moezziek, sjpillet al e net sjtuks-je óp de fiengelieng en bij d’r voesbal woar heë inne duchtieje reëts-oes.
 • Sjpieëder zouw deë ’t besjtimd nog wied bringe, dat menete de meestere, de famillieë, en alle bekankde die mit ‘m verkierete.

3

 1. Kiek jeliech mar ins jód in d’r sjpeiel, da verjunt diech flaich óch sjtil-eweg die jekke tüen en vlöag.
 2. Möate de lü nit heem zieë, da müet d’r brivvedreëjer nog mar ing tswaide rungde maache.
 3. Went vier nit häue ópjepaasd, wure die sjrieëkels hung ziech óp dat sjmaal weëgsje in de vläos jevloage.
 4. Ongerweëgs noa hön sjüelsje vool e sjülsje reën, en wail ze doe jing aat jove óp de oer, hauwe die sjinöaster ieësj de bus en doe óch nog d’r tsóg verpasd.
 5. Op rees i vreëm leng bejieënt me döks nog zemplieje bejiene jans in die aod moeëdiesje klei-jaasj mit kap, hul, en sjótse bis óppen eëd.
 6. Blüdieje perreplü, heë hat ziech evvel jet aajesjierd en zie jet an dröad jedoa, doa kanste besjtimd nog nit mit in d’r óptsóg lofe.
 7. Jraad wie heë verzukket durch ’t sjlusselslaoch tse kiekke en ins tse sjpiense um tsüjje van flaich jet óndüeg tse zieë, koam hem jet sjtub in ’t oog.
 8. ’t Deet ós leed, evvel in alle ierliegheet, vuur üch han iech dizze besjeed: vräud en leed mit jidderinne mitjeet.
 9. Noa e bejrebnis weëd hei bij ós orrentlieg ópjedusjd: zoeë wie brüedsjer mit kieës, sjink of belster, en vlaam: ries, kieësje, kroeësjele en sjwatse proeme, d’r richtieje troervlaam.
 10. Uur woart jewaarsjauwd, den weë ziech als makkadoor hauw aajemeld, deë mós hei óch mar tseje dat heë jing of winnieg sjrieffeëlere maat.
Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 24 november 2020
134 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.