Dat weëd ‘m

Titel: Dat  weëd ‘m
Jaar:2010
Componist:KKK de Sjtèchneëlsjer
Schrijver: 
Publiek Domein:Nee
Info:Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2010/2011, PLK Tseedee 2010 en óp ós eje   Sjlajer-tseedee “Dat weëd ‘m” 2010, Sjpètsiejalietète
Refreng

Dat weëd ‘m, dat weëd ‘m! Iech wees ’t jans jewis
Noen loester doch wat iech vertsel, iech zaan diech wie ’t is
Dat weëd ‘m, dat weëd ‘m! Dat kan nit angesj zieë
En went heë ’t dan doch nit weëd, ja dan wees iech ’t nit mieë

Koeplet 1

D’r pap deë woar d’r veëdieg vuur, d’r pap sjtong al paraat
De klumpjer loge in d’r jank, d’r antsóg fain jemaad
Mienne jong deë weëd d’r Prins en iech bin dan d’rbij
Doe zaat de mam, doe bis tse vrug, d’r jong deë is pas drei!
De mam die woeët ins aajelaad en wits-te wat d’r pap doe zaat?

Koeplet 2

D’r Elveroad hauw e probleem, woa woar d’r Preziedent
Mit tsing man óp de buun tse sjtoa, dat woar me nit jewend
Doe sjprong ’t Jüpje óp d’r dusj en zaat: “Wat inne kwatsj!
Iech han d’r dikste eëpel hei, dan past miech óch die patsj!”
Deë man is van ’t richtieje tsoat, doe zong d’r janse Elveroad:

Koeplet 3

Iech sjrief dis joar d’r sjlajer, zaat d’r Hain vol jouwe mód
Iech han e lidsje in d’r kop en dat is wirkliech jód!
Heë hool ziech an ‘t sjrieve, wèche lank doa woeët jeheld
En wie heë veëdieg woar, zong heë: ’t Sjunste óp de welt!
En wits-te wat d’r Hain doe daat: “Dat zingt besjtimd d’r janse maat!”

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 31 december 2020
88 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.