Kirchröadsjer Damejarde '19

 

Carnavalsvereniging


De Kirchröadsjer Damejarde ’19 bestaat aanvankelijk uit Marieke Erkens, Renée Fanchamps en Lyanne Schlechtriem-Bemelen (Commandant) en is opgericht op 19 november 2019. In 2022 is Nicole van der Steen toegetreden.

Het verenigingslokaal is café A Jenne Sjlaagboom. Beschermheer is Pierre Augenbroe

Doelstelling

  • De traditie van Vasteloavend nieuw leven inblazen
  • Vrouwen op de kaart zetten
  • Goede doelen (hele jaar door, jaarlijks wisselend doel)

Commissie van bijstand

Mark Feiter
Sjef Walz
Noël Quaedvlieg
Jo Spaubeck
Mark Hermans

Beschermheer

Pierre Augenbroe

Contactgegevens

info@kirchroadsjerdamejarde.nl

Varia

In de carnavalskrant (Vasteloavendstsiedónk) 2020 verscheen de onderstaande tekst:

Kirchröadsjer Damejarde ‘19

Alling wen me de letste monde ónger inne sjtee  jeleëfd  hat of jing “ social media” kiekt, da hat me nog nit van ze jehoeëd. De Kirchröadsjer Damejarde ’19.  Iech bin i hön verainslokaal, d’r Sjlaagboom, um de drei vrouwlu, ‘t  Lyanne, ‘t Marieke en ‘t Renee, ’t hemme van ‘t lief tse vroage uvver ‘t entsjtoa van inne jewaltiege, sjunne vrauwluutskloeb.

‘t Vong allenui aa óp inne vasteloavendsoavend. E sjtuk of drei leuke vrauwlu sjtonge mit ee tse moele, e jleës-je beer, e jleës-je wien en inne nuie verain woar jeboare.  ‘t  Lyanne, d’r kommandant van ‘t , vuurleufig nog drei-jestiern,  bejint tse vertselle. I Kirchroa drieënt de vasteloavendswelt al vöal um de manslu, d’r Prins, d’r Road va Elf, ‘t 36er Regiment en jank mar wieër. Vier versjtunt dat nit  en vinge ‘t de huegste tsiet vuur inne nuie traditsiejoeënsverain.

Ze pakke ‘t jroeës aa. De peks-jer zint veëdieg, zoe wie me ziet in de klure roeë, jreun en wies. Die verwieze noa de allerieëtstje auw Jarde va 1936.  Ze hant de versjiedene emfeng van de nui Prinse bezoeëd. Nit alling in ós tsentroem mar óch i West, de Burgerlust en Heele. Ze  lofe natuurlieg óp ing ludieke maneer d’r Jroeëse tsóg mit  i Kirchroa en d’r zóndieg óch i West. Mar doa wille ze nog nit tse vöal uvver vertselle. Ze hant zoejaar inne eje auto. Ze woare op d’r radio bij RTV Parkstad. Ze hant tsezame mit de harmonie St. Aemiliaanóp d’r 14de fibberwaar ing eje zietsoeng in d’r Sjlaagboom.  Dat näu tsezame inne kloeb woa me nit drummerum kan.

Nui mitjelieder zint in de tsouwkónf welkom mar doa zint sjtreng rejele aa verbónge. Ieëtsj e joar mit lofe als “novice” en da weëd besjtimd of deëjinnieje bij d’r kloeb past.

Als letste jeëve de vrouwlu aa dat ze jidderinne wille bedanke vuur d’r ( finantsiejelle) sjteun, doabij nui sjponsore nog ummer va hatse welkom zint. Ze zint uvverrasjd durch de vöal “ likes” óp “social media” en dat e zoeë vöal lu  i hön jeleuve. “Vier wille sjpas han en junt mit inne laach d’r  vasteloavend i”.

Laatst bijgewerkt doorJo Linden op 1 juli 2022
172 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.