Utopia (inne wónsjdroom)

Lied


Dit lied is in 1986 geschreven door Gilbert en Sullivan met een tekst van Herman Hirsch. Het is uitgevoerd tijdens het Carnavalsconcert 19811)Tekstboekje pagina 7

Deze tekst is geen Publiek Domein.
Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden

Ós welt is sjun en ópjerümd, Jee miensj is óntsevreie
Óch nit jekankerd of jekümd, va jluk zint vier tsevreie
Hei klapt 't en hei zunt de lu tse vreie
Vier èse en vier drinke jód, weë kan ós dat verbeie
Meent uur da noe vier sjtonge hei de lu jet vuur tse leie
Dat kant uur uuch óch jaarnit losse beie
Vier kenne jinne heroin of kinger die al zoefe
ós sjtaatskas is och zieër jezónk, dat kunt van al 't poefe
Dat kunt van al  zoefe en 't poefe wie ze zage
Mar doavuur broeche vier ósjoa jing koppieng vuur tse maache
vuer laache ...

REF
't Jeet ós jód, 't jeet ós jód, 't kunt och jinne jet tse kót
't jeet ós jód, 't is bij ós an nuus tse kót
Den 't Jeet ós jód, 't jeet ós kód, 't kunt och jinne jet tse kót
't jeet ós jód, 't is bij ós an nuus tse kót

Ze hant ós koele tsouwjemaad, d'r Ul hat ós versjpraoche
Iech zurg vuur uch en anger werk, en óch vuur tse sjtaoche
Deë hauw besjtimt d'r broadem al jeraoche
Heë daat: 't is doch jaas jenóg, vuur ós kas tse sjpekke
Noen ziet me dat vier ós mit dem doch vleddieg dónge wekke
Betsale dunt alling nog mar de jekke
Óch jieët 't hei jing sjiedoenge en anger lu bekalle
Zoeëjaar nog de verbrechere dön kan 't hei jevalle
Dat vier ós jód verdrage is alling van huere zage
Doa waache de peliese vuur, die laache bij 't kraache
ze waache ... en laache ...

't Lidsj ewat hei wónsjdroom heesjt dat junt vier noen besjlisse
Mieljarde zunt joa al verpaafd, durch noa d'r mond tse sjisse
Dat mosse die sjtom heure zelver wisse
Vier kere vuur ós eje duur, en wat is nog jezonger
Mar 't is nog ermód in de welt en och nog jroeëse honger
Vier zitse en vier wade óp e wonger
Went dat probleem is ópjeluesd da kanne vier ieësj zage
Vier huere bij de nette lu en dunt ós sjun verdrage
't wuer e paaradies óp eëd zoeë kanne vier kavere
Mar vier hant ummer sjtriet en knies en hant ós in de vere
Dat losse ... probere ...

Voetnoten[+]

Laatst bijgewerkt doorMartin Krewinkel op 8 december 2020
84 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.