Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Kerkrade-Kaffeberg

Deze rioolwaterzuiveringsinstallatie is gelegen aan de Boerenanstelerweg 1, 6468 XV Kerkrade

Foto: Waterschapsbedrijf Limburg

Historie


Op 8 april 1960 is tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland een grensverdrag gesloten, waarin o.m. wederzijdse verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot de z.g. grenswateren. Een en ander hield in dat partijen binnen een redelijke termijn in het bijzonder alle maatregelen zouden nemen ter voorkoming van een overmatige vervuiling van de grenswateren. Mede uit een oogpunt van milieuhygiëne is het noodzakeiijk gebleken, dat op korte termijn aan een verdere vervuiling van de rivier de Worm een halt diende te worden toegeroepen. Op grond hiervan zijn de gemeenten, gelegen in het stroomgebied van de Worm, genoodzaakt over te gaan tot de aanleg van een aantal zuivering-technische werken en stamriolen.

In het voorjaar 1968 is door de deelnemende gemeenten, te weten Ubach over Worms, Kerkrade, Eygelshoven, Nieuwenhagen en Schaesberg, op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen, het besluit genomen tot instelling van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, genaamd “Zuiveringschap Worm”. De doelstelling van dit Schap is de zorg voor de zuivering van afvalwater in de gebieden van de deelnemende gemeenten, voor zover deze direct of indirect afwateren op de rivier de Worm. Het bestuur wordt gevormd door een der leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van elk der deelnemende gemeenten, alsmede een lid van het Dagelijks Bestuur van het Industrieschap Oostelijk Mijngebied.

Start van de werkzaamheden


De officiële start van de bouw van de zuivering-technische werken vindt plaats op dinsdag 17 maart 1970

Het programma van die dag is als volgt:

10.30 uur Aankomst van de genodigden in het restaurant “Sjtriksje”, Europaplein te Kerkrade.
11.00 uur Vertrek per bus naar de Kaffeberg (bouwplaats van de zuiveringsinstallatie).
11.15 uur Welkomstwoord door de Edelachtbare Heer W.G. Bremen, voorzitter van het Zuiveringschap Worm.
11.20 uur Toespraak door Zijne Excellentie Drs. L.J.M. van Son, Staatssecretaris van het Ministerie van EconomischeZaken, gevolgd door symbolische handeling en plaatsing van de eerste buis.
Vertrek per bus naar restaurant “Sjtriksje” te Kerkrade, alwaar gelegenheid is voor een aperitief.
13.00 uur Koud buffet

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorJo Linden op 15 juli 2021
32 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *