Fluit- en Tamboerkorps Eendracht Eygelshoven

Oorsprong

Oprichtingsdatum van het korps Eendracht is 20 oktober 1933. Een van de oprichters was de heer Cuypers. Bij fluit- en tamboerkorps Eendracht Eygelshoven, heerste een goede samenwerking. De leden en het bestuur hadden veel vertrouwen in elkaar. Dit kan alleen als er een goede bestuurlijke organisatie in een vereniging is.

In Eygelshoven werd het bestuur van fluit- en tamboerkorps Eendracht gevormd door:
Voorzitter: B. Pierweijer, Secretaris: H. Zautzen, Penningmeester: C. Coerver,
Tamboer-Maître: Mw. van Deursen-Kist, Muzikale leiding: De heer J. van der Berg.
De leden waren: Penders, van Duin, Hoogeboom, van Deursen, Kloek, Aartsen en Hermans.

Erevoorzitter was de heer Cuypers, die in 1968 de functie van voorzitter moest neerleggen en voor zijn vele verdiensten deze eretitel kreeg toegemeten. Hij beschouwde het zelf evenwel niet als een erebaantje, want nog steeds stond hij de vereniging naar vermogen met raad en daad bij. De heer Cuypers was overigens als enkeling overgebleven van de groep enthousiasten die op 20 oktober 1933 het fluit en tamboerkorps Eendracht hadden opgericht. Dit was mogelijk door financiële steun van de heer Bresser, in wiens lokaal het korps werd “geboren”. Als lid van het klaroenkorps van de Schutterij St. Rochus te Stevensweert had de heer Cuypers al kennis gemaakt met de drumbandwereld.
De heer Cuypers zeer enthousiast voor de pijpermuziek. Het was dan ook niet vreemd, dat men in Eygelshoven juist een fluit- en tamboerkorps oprichtte.

Eendracht Eygelshoven tijdens de carnavalsoptocht in 1963

Middelen

Het begin was aarzelend gemaakt, maar men was vol goede moed en de wil was aanwezig om er iets goeds van te maken. Helaas ontbraken de financiële middelen, maar dankzij een renteloos voorschot kon men een week later in het Duitse Herzogenrath instrumenten gaan kopen.

Mede door het dreigende oorlogsgeweld volgden de muzikale leiders snel op. De heer Th. Janssens werd aangesteld als instructeur en tevens werd hij tamboermaître. De heer F. Lehahn (een schoonzoon van de lokaal houder Bresser) werd de eerste voorzitter. Na een drietal jaren zwaaide de heer Horbach uit Herzogenrath de muzikale scepter. Hij werd opgevolgd door Albert (hij was zo populair, dat zijn familienaam in het vergeetboek was geraakt. Voor iedereen was hij bekend als Albert).

Een pikante bijzonderheid was, dat Albert, als Duitser, gedurende de Duitse mobilisatie geen verblijfsvergunning voor Nederland kreeg. Toch kwam hij op de repetitie-avonden altijd over de grens, zij het dan op een illegale wijze.
Maar vaker kwam de postcommandant van de Rijkspolitie van Eygelshoven in het repetitielokaal een kijkje nemen en moest Albert gedwongen weer de andere kant van de palen opzoeken.

Herrijzing

In de oorlogsjaren weigerde ook fluit- en tamboerkorps Eendracht zich bij de “kulturkammer” aan te sluiten en de instrumenten werden opgeborgen. Na de bevrijding duurde het nog enige tijd voordat het korps weer nieuw leven werd ingeblazen. Na een mislukte poging was het doorzetter Cuypers, die het lukte weer een aantal enthousiastelingen bij elkaar te brengen. Dit gebeurde in samenwerking met de Eygelshovense buurtvereniging “Op de Bossen”.

Instrumenten, d.w.z. trommen, werden her en der bijeengezocht en bij nabuurverenigingen geleend. De fluiten werden door de heer Cuypers (overigens onmiddellijk tot voorzitter gebombardeerd) vanuit het Duitse Stollberg over de grens gesmokkeld. Het begin was er weer! De gebroeders Beugels vormden een muzikaal duo en gezamenlijk namen zij de muzikale leiding. Muzikaal werd er spoedig iets gepresenteerd, maar door ziekte van een der gebroeders Beugels was men gedwongen aldra een nieuwe instructeur aan te trekken. Jan Bruystens was de nieuwe man, maar bleek geen ideale oplossing omdat hij nog bij een ander korps instructeur / tamboermaître was. Vervolgens trok men de heer W. Packbier aan. Doch door interne moeilijkheden vond deze instructeur het niet langer verantwoord om het korps te leiden.
De uit eigen kweek voortgekomen instructeur-tamboer-maitre Heinen had de ondankbare taak om de minieme groep het musiceren bij te brengen.

Successen

In 1963 stelde men bij fluit en tamboerkorps Eendracht alles in het werk om uit het slop te geraken. Men had tot nu steeds op tekens gewerkt, en instructeur Claessens pakte de zaak resoluut aan en begon met muziekleer, maar na enkele maanden liet zijn gezondheid het helaas niet meer toe om zijn streven door te zetten. Men zocht en vond de heer van der Berg bereid om het korps muzikaal naar een grotere hoogte te voeren. Dat lukte en blijkt uit het feit dat er op bondconcoursen meerdere goede resultaten werden geboekt en het korps uiteindelijk in de 1e divisie uit kwam.

Successen zijn er wel altijd geweest bij Eendracht Eygelshoven. Reeds enkele maanden na de oprichting nam men deel aan een concours, dat werd georganiseerd door het inmiddels ter ziele gegane fluiten tamboerkorps Orpheus. Resultaat was meteen een ereprijs.

Recentere successen waren o.a. het Kampioenschap van Limburg in de afdeling Uitmuntendheid in 1969 te Treebeek en de “Preis der Nationen”, alsmede een zilveren en gouden medaille, tijdens het groot internationaal concours te Büdingen (Dld).

Eendracht Eygelshoven in de jaren ‘70

VERENIGINGSLOKAAL

De speeltuin Hopel lag in de bocht aan de Kanariestraat. Onderdeel van de speeltuin was Buurthuis Hopel.
Gedurende vele jaren was dit buurthuis het verenigingslokaal van de Eendracht, hoewel de Eendracht in de loop der jaren beslist ook andere locaties heeft gehad.

EUCUMENE

Welke gevolgen het kon hebben, als men in een overwegend Katholieke dorpsgemeenschap medewerking durfde te geven aan een festiviteit van een neutrale (dus niet Katholieke) vereniging in die gemeenschap, heeft fluit- en tamboerkorps Eendracht te Eygelshoven kunnen ondervinden.
Het korps had namelijk medewerking verleend aan sportfeesten van de neutrale turnvereniging Apollo. Dit had zo de wrevel van de pastoor van Eygelshoven opgewekt, dat hij het wijden van het nieuwe vaandel van Eendracht, dat tijdens feestelijkheden was gepland, niet meer wilde uitvoeren.

Voor de heer Cuypers en Eendracht vormden dit echter geen probleem. Men ontving bezoek uit Wollersheim (Dld) en een week later bracht men een tegenbezoek bij deze vereniging. Het nieuwe vaandel werd meegevoerd en ook meteen door een Duitse pastoor aldaar gewijd. Een fraai en in het Latijns opgestelde oorkonde getuigt hiervan. Na berichten in de pers hierover voelde de pastoor zich begrijpelijkerwijze geblameerd. Maar spoedig kwam er een verzoening tot stand.

De banden met de plaatselijke kerkelijke overheid waren overigens zeer sterk. Beschermheer van fluit- en tamboerkorps Eendracht was pastoor Terlingen (bij vele mijnwerkers en vooral zij, die op de O.V.S. (ondergrondse vakschool) zijn geweest, kennen hem beter als pater Jeroen). Hij draagt de tamboerkorpsen een bijzonder warm hart toe. Hierover kan men ook in Gennep een woordje mee spreken. Geweldige steun heeft men tevens van kapelaan Plum, de geestelijk adviseur van het korps, dat uit 22 spelende leden bestond. 

Toekomst

In 1973 jaar vierde fluit- en tamboerkorps Eendracht het 40-jarig bestaansfeest. In deze 40 jaren zweefde men over de hoogste toppen van de roem en diepste dalen van ellende. Maar 1973 werd een jubeljaar. In Eygelshoven organiseerde men dan het district-festival van district Kerkrade. Het is een grandioos feest geworden. 

Enkele jaren later, 1978 – 1979 waren er echter problemen van dien aard, dat een groot deel van de vereniging zich afsplitste, en het fluit en tamboerkorps “Ons Genoegen ’79” ging vormen. Rond Eendracht Eygelshoven is het nadien erg stil gebleven. 
– Op 24-03-1983 plaatst het korps nog een oproep in krant waarin zij tamboers van andere verenigingen ‘te leen’ vragen, daar zij zelf niet meer over tamboers beschikken.
– Op 18-04-1992 plaatsen zij een overlijdensbericht betreffende hun geestelijk adviseur, Pastoor HGM Vliexs.
Dit is het laatst gevonden artikel in de kranten.

Of Fluit en Tamboerkorps Eendracht Eygelshoven nog bestaat, of inmiddels is opgeheven, is onbekend.

Delen:
Deel dit artikel per mail


Verzend
laatste update doorjo@kerkradewiki.nl op 30 maart 2021
82 x gelezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *